Taşınmaz Mal Komisyonu Çalıştay Sonuç Raporu


Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından 2 Nisan 2024 tarihinde tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşen Taşınmaz Mal Komisyonu Çalıştay sonuç raporu aşağıdaki gibidir.

Taşınmaz Mal Komisyonu

Çalıştay Amacı

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ‘Xenides-Arestis v. Turkey’ davasında vermiş olduğu hükümler uyarınca, Taşınmaz Mal Yasası (67/2005 sayılı Yasa) tahtında kurulmuştur. Alınan bu tedbirin amacı, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan mallarla ilgili talepler için etkin bir iç hukuk yolu oluşturmaktır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye aleyhine açılan ‘Demopoulos ve Diğerleri’ davasının kabul edilebilirliğine ilişkin almış olduğu 1 Mart 2010 tarihli kararında, 67/2005 sayılı Yasanın etkin bir hukuki çare sunduğunu saptamış ve başvuranların şikayetlerini iç hukuk yolunun tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle reddetmiştir.

Bu bilgiler ışığında, Taşınmaz Mal Komisyonu, 67/2005 sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak, Kıbrıs Türk halkının haklarına halel gelmeyecek şekilde mülk sahiplerinin taleplerini yerine getirmek için iade, tazminat ve takas ile ilgili yapılan talepleri incelemeye devam etmektedir.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından tüm paydaşları (İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Başsavcılık, Taşınmaz Mal Komisyonu ve Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi) içererek ilki düzenlenen Taşınmaz Mal Komisyonu süreçlerine ilişkin bu kapsamlı ve önemli Çalıştayın amacı, Taşınmaz Mal Komisyonu mevcut sürecinin ve bu süreçte ortaya çıkan ve/veya çıkabilecek sorunların Taraflar açısından değerlendirilmesi, sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulmasıdır. Bu vesile ile, Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından, İçişleri Bakanı sayın Dursun Oğuz, Maliye Bakanı sayın Özdemir Berova, Başsavcı sayın Sarper Altıncık ve kıymetli özel konuşmacılar yanı sıra, TMK üyeleri, TMK Komitesi üyeleri, avukatlar, savcılık personelleri ve devlet kurumları temsilcileri Çalıştaya davet edilmiş olup, böylece tüm paydaşları temsil eden uzman kişileri bir araya getirme fırsatı yaratılmış oldu. Çalıştay sonunda ele alınan konular, tespitler ve öneriler raporlanarak, ilgili raporun Taşınmaz Mal Komisyonu sürecinin Taraflar açısından daha verimli hale getirilerek geliştirilmesine yol gösterici olacağına inanmaktayız.

Çalıştay Sonuç Raporu

Taşınmaz Mal Komisyonu süreçlerinin taraflar açısından değerlendirilmesi ve Taşınmaz Mal Komisyon sürecinin iyileştirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan bu Çalıştay, tüm paydaşlar olarak konusunda uzman kişilerin katılımı ile gerçekleşmiş olup, Taşınmaz Mal Komisyon süreci ile ilgili çok faydalı bilgi alışverişlerinin yapıldığı, süreçteki tarafların karşılaştığı sorunların tespit edildiği ve yasa değişiklik önerilerini de kapsayan birçok tavsiyenin üretildiği kapsamlı bir Çalıştay toplantısı olmuştur.

Çalıştay boyunca, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önemli tarihçesine ve Kıbrıs Türk halkı için dünyadaki kıymetine vurgu yapılmış olup, bu gibi kapsamlı Çalıştay toplantılarının tüm paydaşları içererek düzenli şekilde organize edilmesinin, Taşınmaz Mal Komisyon süreçlerini iyileştirme ve geliştirme açısından çok önemli olduğu konusunda ortak kanıya varılmıştır. Dolayısıyla, taraflar Taşınmaz Mal Komisyon konusunda bu tür Çalıştay toplantılarının düzenli şekilde yapılmasını talep etmiştir.

Diğer yandan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) kendi vatandaşları üzerinde uyguladığı baskıya rağmen, Kıbrıslı Rumlar tarafından Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan bavşurularda, gerekli evrakları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ilgili kurumlarından temin etmek ile ilgili zorluklarla karşılaştığı ve buna bağlı olarak da sürecin uzadığı gerçeği de vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, bu raporda detaylı bir şekilde tespit edilen ve raporlanan sorunlar ve bunlara karşı üretilen çok önemli görüş ve öneriler ışığında, Taşınmaz Mal Komisyon süreçlerindeki problemlerin önlenmesi için mevcut süreç akışına etkili müdahalelerin yapılmasının oluşturacağı önemli değişikliklere dikkat çekilmiştir.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından ilki düzenlenen Taşınmaz Mal Komisyonu süreçlerine ilişkin bu kapsamlı ve önemli Çalıştay, tüm paydaşlar (İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Başsavcılık,Taşınmaz Mal Komisyonu ve Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi) ve tüm Çalıştay masaları tarafından memnuniyetle karşılanmış olup, Taşınmaz Mal Komisyonu süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve geliştirilmesine yol açacağına ve dolayısıyla, Dünya çapında Kıbrıs Türk halkı adına büyük bir kazanım olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun değerine değer katacağına inanmaktayız.